НЭВТРЭХ (ДОКТОР)
Докторын бүртгэл хаагдсан. Өмнө нь бүртгүүлсэн бол нэвтэрч орж мэдээлэл бөглөх боломжтой.